Charakteristika programu

Náš "Nový" Školský vzdelávací program:  " Poď sa k nám hrať, seba a svet poznávať ." 


Od 1.septembra 2016 pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učebné osnovy sú rozdelené do desiatich tematických celkov. Pre prehľadnejšie plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sú tematické celky rozdelené do týždenných tém. Tematické celky sú spojené so skutočným životom detí v materskej škole.

Základom je rešpektovať podmienky materskej školy, jej špecifiká z hľadiska regionálneho aj multikultúrneho. Zmeniť  filozofiu výchovy a vzdelávania znamená vytvoriť bezpečné prostredie na hranie, v ktorom sa môžu deti sebarealizovať a rozvíjať, aby mali čo najväčší zisk pre rozvoj vlastnej osobnosti.

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:  

 *  Jazyk a komunikácia  

 *  Matematika a práca s informáciami

 *  Človek a príroda

 *  Človek a spoločnosť

 *  Človek a svet práce

 *  Umenie a kultúra

 *  Zdravie a pohyb

Obsahové celky:

Týždenné témy

IX.  VITAJ ŠKOLKAR

Noví kamaráti

 

Moja materská škola

 

Každý má svoj domov

 

Ľudia a ich práca

X.  KRÁSY JESENE

Výlet do lesa

 

    Jesenné radosti
 

Poklady zo záhrady

 

Jeseň života

XI.  AKO SA MENÍME

Keď som šťastný a keď smutný

 

Moje telo je ako dom

 

Ako si chránim svoje zdravie

 

Zdravé stravovanie

XII.  SRDCE DOKORÁN

Mikulášku - dobrý strýčku

 

Balíček vianočných prianí

 

Kúzlo Vianoc

I . ZIMNÉ TAJOMSTVA

Štetec pani zimy

 

Ľadové kráľovstvo

 

Hry v zime

II. ROZMANITOSŤ SVETA

     12 mesiačikov

 

 

Materiály a ich vlastnosti

 

Vesmír očami detí

 

Fašiangy, Turíce...

III. CESTA PLNÁ ROZPRÁVOK

Kniha - náš kamarát

 

     Dopravné prostriedky a značky

 

 

Bezpečnosť na ceste

 

Spoznávame cudzie krajiny

IV.  SLNIEČKO SA  ZOBUDILO

Jar prebúdza prírodu

 

Veľká noc

 

Jarné rastliny

 

Deň Zeme - skrášľujeme okolie

V.  PRIŠLA K NÁM JAR

     V potoku a pri lúke

 

 

     Moja mamička ľúbi ma

 

 

Zvieratká a  mláďatká

 

Moja vlasť

VI.  DETSKÉ RADOVÁNKY

Sviatok  detí

 

Zvieratá iných krajín

 

Čo prináša leto

 

Tešíme sa na prázdniny

 

Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  v našom  Školskom vzdelávacom programe  je spracované v projekte PRÍRODA PRE ŽIVOT.

Prostredie a okolie MŠ vytvára možnosti na realizáciu environmentálnych aktivít.  Projekt  PRÍRODA PRE ŽIVOT sa realizuje prostredníctvom zážitkového učenia, spontánneho a cieľavedomého pozorovania, experimentov, praktickej činnosti, vychádzok do prírody , výtvarnými činnosťami a ďalšími rozmanitými aktivitami.  Cieľom je viesť deti k uvedomovaniu si významu prírody pre človeka, umožniť deťom poznávať a analyzovať prírodné javy, prispievať k ochrane prírody. 

Úlohy environmentálneho zamerania :

September - Poznaj a chráň                  

Október - Jesenná príroda             

November - December - Skúmanie prírody a seba samého

Január - Voda a jej premeny počas zimy         

Február - Prírodné javy

Marec -  Tvorba životného prostredia

Apríl - Starostlivosť o životné prostredie

Máj - Živočíchy a mláďatá

Jún -  Ochrana prírody

 

Od 1.9.2013 do 31.8.2015 je MŠ zapojená do NP MRK II – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

MŠ Telgárt navštevujú prevažne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, je to výsledok demografického vývoja obce Telgárt.

Cieľom MŠ je:

  • podnecovať systematickým spôsobom zákonných zástupcov detí z MRK a tým zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí a dosiahnuť pozitívny vzťah k MŠ
  • aktivizovať podnecujúcim prostredím detí k celkovej kultivácií a socializácií osobností
  • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa – správne prehodnotiť podnetnosť prostredia, z ktorého dieťa pochádza, častejšími návštevami asistenta MŠ priamo v rodine rómskeho etnika
  • zamerať sa na aktívnu spoluprácu školy a rodiny, prostredníctvom rôznych akcií organizovaných materskou školou
  • individuálnym prístupom k deťom z menej podnetného prostredia zabezpečiť plynulejší prechod na primárne vzdelávanie
  • vytvárať príležitosti na osvojenie si štátneho jazyka bez potláčania kultúrnej identity dieťaťa
  • rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie a poskytovať priestor a možnosti na vytváranie zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu