Charakteristika programu

Náš "Nový" Školský vzdelávací program:  " Poď sa k nám hrať, seba a svet poznávať ." 


Od 1.septembra 2016 pracujeme podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učebné osnovy sú rozdelené do desiatich tematických celkov. Pre prehľadnejšie plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sú tematické celky rozdelené do týždenných tém. Tematické celky sú spojené so skutočným životom detí v materskej škole.

Základom je rešpektovať podmienky materskej školy, jej špecifiká z hľadiska regionálneho aj multikultúrneho. Zmeniť  filozofiu výchovy a vzdelávania znamená vytvoriť bezpečné prostredie na hranie, v ktorom sa môžu deti sebarealizovať a rozvíjať, aby mali čo najväčší zisk pre rozvoj vlastnej osobnosti.

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:  

 *  Jazyk a komunikácia  

 *  Matematika a práca s informáciami

 *  Človek a príroda

 *  Človek a spoločnosť

 *  Človek a svet práce

 *  Umenie a kultúra

 *  Zdravie a pohyb

Obsahové celky:

Týždenné témy

IX.  JA SOM  ŠKOLKAR

Ja a moji kamaráti

 

Materská škola - miesto kde som rád

 

Môj domov - moja rodina

 

Bezpečne do školy

X.  FAREBNÁ JESEŇ

Jesenné premeny

 

     Kam letíte lastovičky
 

Poklady záhrady

 

Jeseň života

XI. RASTIEMA ZDRAVO

Spoznávam a chránim svoje telo

 

Moje zmysly

 

Stravujem sa zdravo

 

Čo mi môže ublížiť

XII.  VIANOČNÝ ČAS

Privítanie Mikuláša

 

Tešíme sa na Vianoce

 

Tajomstvá Vianoc

I . ČARO ZIMY

 Rok má 12 mesiacov

 

V krajine snehu a ľadu

 

Zimné šantenie

 

     Zvieratká a vtáčiky v zime

 

II. ROZMANITOSŤ SVETA

Chystajte si deti masky bude karneval

 

Materiály a ich vlastnosti

 

Zem a vesmír

 

Svet farieb

III. KAMARÁTKA KNIHA

     Moja knižka

 

 

     Cesta za rozprávkou

 

Čím budem - povolania

IV.  JAR JE TU

Príroda sa prebúdza

 

Veľká noc

 

Cestou, vodou, vzduchom

 

Cesta nie je ihrisko

V.  SLOVENSKO MOJA VLASŤ

     V krajine v ktorej žijem

 

 

Mamičke z lásky

 

Zvieratká a ich deti

 

Zvieratká v ZOO

VI.   LETO PLNÉ ZÁBAVY

Poďte s nami všetci malí

 

     Voda a všetko okolo nej

 

Čo sa skrýva v tráve

 

Je tu leto

 

Rozšírenie obsahu výchovy a vzdelávania nad rámec Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  v našom  Školskom vzdelávacom programe  je spracované v projekte PRÍRODA PRE ŽIVOT.

Prostredie a okolie MŠ vytvára možnosti na realizáciu environmentálnych aktivít.  Projekt  PRÍRODA PRE ŽIVOT sa realizuje prostredníctvom zážitkového učenia, spontánneho a cieľavedomého pozorovania, experimentov, praktickej činnosti, vychádzok do prírody , výtvarnými činnosťami a ďalšími rozmanitými aktivitami.  Cieľom je viesť deti k uvedomovaniu si významu prírody pre človeka, umožniť deťom poznávať a analyzovať prírodné javy, prispievať k ochrane prírody. 

Úlohy environmentálneho zamerania :

September - Poznaj a chráň                  

Október - Jesenná príroda             

November - December - Skúmanie prírody a seba samého

Január - Voda a jej premeny počas zimy         

Február - Prírodné javy

Marec -  Tvorba životného prostredia

Apríl - Starostlivosť o životné prostredie

Máj - Živočíchy a mláďatá

Jún -  Ochrana prírody

 

Od 1.9.2018  je MŠ zapojená do NP PRIM  – Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy.

MŠ Telgárt navštevujú prevažne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, je to výsledok demografického vývoja obce Telgárt.

Cieľom MŠ je:

  • podnecovať systematickým spôsobom zákonných zástupcov detí z MRK a tým zabezpečiť pravidelnú dochádzku detí a dosiahnuť pozitívny vzťah k MŠ
  • aktivizovať podnecujúcim prostredím detí k celkovej kultivácií a socializácií osobností
  • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa – správne prehodnotiť podnetnosť prostredia, z ktorého dieťa pochádza, častejšími návštevami asistenta MŠ priamo v rodine rómskeho etnika
  • zamerať sa na aktívnu spoluprácu školy a rodiny, prostredníctvom rôznych akcií organizovaných materskou školou
  • individuálnym prístupom k deťom z menej podnetného prostredia zabezpečiť plynulejší prechod na primárne vzdelávanie
  • vytvárať príležitosti na osvojenie si štátneho jazyka bez potláčania kultúrnej identity dieťaťa
  • rozvíjať u detí schopnosť prejavovať environmentálne cítenie a poskytovať priestor a možnosti na vytváranie zodpovedného vzťahu dieťaťa k životnému prostrediu