Prevádzková doba

Materská škola je otvorená každý pracovný deň od 07:00 do 16:00 hod.

Prevádzka materskej školy je prerušená počas jesenných, vianočných, polročných, jarných, veľkonočných a letných prázdnin.

Organizácia dňa:

Organizácia prevádzky MŠ:

7:00-8:30      - schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí
8:30-9:00      - komunikačný kruh, zdravotné cvičenie
9:00               - osobná hygiene, desiata
  - vzdelávacie aktivity - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej,      hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej atď.    oblasti
  - pobyt detí vonku – vychádzka, školský dvor
12:00 - osobná hygiena, obed
  - odpočinok
15:00 - osobná hygiena, olovrant
  - hry a činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa

 

Organizačná štruktúra dňa je variabilná, pevné sú len časy podávania stravy, ktoré sú stanovené tak, aby medzi jednotlivými jedlami bol dodržaný trojhodinový odstup.

Organizácia triedy zohľadňuje fyziologické osobitosti detí v MŠ. Je organizovaná tak, aby predchádzala zdravotným rizikám a najmä:

a, zohľadňuje vekové osobitosti jednotlivých vekových skupín – primeranosťou záťaže so zreteľom na vekové osobitosti detí

b, pedagogickí zamestnanci uplatňovaním rôznych metód a foriem práce rozvíjajú duševné zdravie detí, podporujú rozvoj ich individuálnych schopností

c, pedagogickí zamestnanci rešpektujú psychický, telesný, sociálny a zdravý vývoj dieťaťa, čím zvyšujú efektivitu práce s deťmi.