Poplatky

Riaditeľstvo MŠ v Telgárte na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Telgárt č. 3/2008 zo dňa 2. októbra 2008 rozhodlo, že rodičia dieťaťa, ktoré navštevuje MŠ v obci Telgárt, sú povinní v školskom roku prispievať na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení sa určuje vo výške 5 € mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Ak sa dieťa v predškolskom zariadení stravuje, rodič uhrádza okrem tohto príspevku aj príspevok na stravovanie.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

a, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľstvu MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na Obecný úrad v Telgárte prostredníctvom Materskej školy v Telgárte.